Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst en elk aanbod van Decomania op afstand tussen Decomania en consument.

 

2.2 Door een bestelling te doen bij Decomania verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

 

2. De overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het online bestelproces van Decomania heeft afgerond. De consument ontvangt per email een orderbevestiging. Deze orderbevestiging geeft aan welke producten de consument besteld heeft en tegen welke prijs, of er verzendkosten in rekening gebracht worden en op welke wijze er voor de producten betaald kan worden.

 

3. Herroepingsrecht

3.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Volgens de wet "Koop op afstand" heeft u het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen uw aankoop te retourneren.

 

3.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren ongebruikt en in originele staat retourneren.

 

3.3 De consument stelt Decomania op de hoogte van het feit dat het product geretourneerd zal worden.

 

3.4 Wanneer Decomania het product in originele, ongebruikte staat ontvangen heeft, zal het aankoopbedrag aan de consument terug betaald worden. Decomania doet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 30 dagen na ontvangst van het product. De consument is verantwoordelijk voor de verzendkosten van het retourneren.

 

4. De prijs

4.1 Indien niet anders is aangegevan zijn alle genoemde prijzen inclusief verzendkosten.

 

5 Levering en uitvoering

5.1 Decomania gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die de consument verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt en opgeslagen om de levering goed te laten verlopen. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Decomania kenbaar heeft gemaakt.

 

5.2 Decomania zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

 

5.3 Verzending geschiedt nadat Decomania het totaalbedrag heeft ontvangen. Decomania hanteert een maximale termijn van 5 werkdagen om de producten te verzenden. In de praktijk geschiedt verzending doorgaans nog op dezelfde werkdag na ontvangst van het aankoopbedrag.

 

5.4 Indien Decomania onverhoopt niet aan de in het vorige lid genoemde verzendtermijn kan voldoen, wordt de consument hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte gesteld. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

5.5 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

5.6 Alle verzendingen geschieden via TNT post.

 

5.7 Decomania is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissingen die tijdens de verzending ontstaan.

 

6. Klachtenregeling

6.1 Indien de consument klachten heeft over de geleverde producten, kunnen deze telefonisch, danwel per email kenbaar gemaakt worden.

 

6.2 De consument geeft een duidelijke, gemotiveerde omschrijving van de aard van de klacht.

 

6.3 Klachten zullen maximaal 10 dagen na ontvangst in behandeling genomen worden door Decomania.